Termos e condicións

Termos e condicións de E-NANNY Australia PTY LTD of Comercio

1.Definicións

1.1“Cliente/cliente”s comprando os Bens tal e como se especifica en calquera factura, documento ou pedido, e se hai máis dun Cliente é unha referencia a cada Cliente de forma conxunta e solidaria.

1.2“Garante”ou persoas), ou entidade que se compromete neste documento a ser responsable das débedas do Cliente se é un Cliente de responsabilidade limitada sobre a base do debedor principal.

1.3"Ben ou"servizos proporcionados por E-NANNY Australia ao Cliente a petición do Cliente de cando en vez (se o contexto o permita, os termos "bens" ou "servizos" serán intercambiables polo outro).

1.4"Prezo a pagar" significa o "Prezo"para os Bens segundo o acordado entre E-NANNY Australia e o Cliente de acordo coa cláusula 4 a continuación.

2.Aceptación

2.1O Cliente é exclusivoaceptado e está inmediatamente obrigado, de forma conxunta e solidaria, por estes termos e condicións se o Cliente realiza un pedido ou acepta a entrega dos Bens.

2.2Só poden ser estes termos e condiciónsmodificado co consentimento escrito de E-NANNY Australia e prevalecerá na medida en que existan incoherencias con calquera outro documento ou acordo entre o Cliente e E-NANNY Australia, incluíndo, para aclarar, os termos e condicións adxuntos a calquera orde de compra doCliente.

2.3Estes termos e condiciónslerase xunto cos Termos e condicións publicados no sitio web de E-NANNY Australia.Se hai algunha incoherencia entre os dous documentos, prevalecerán os termos e condicións contidos neste documento.

2.4E-NNY Australia conserva o dereitopara cambiar as especificacións sen previo aviso de acordo coa súa política de desenvolvemento continuo do produto.

2,5O Cliente non acepta e non a subministración.de determinadas especies de madeira pode estar restrinxida de cando en vez debido á falta de recursos e circunstancias alleas ao control de E-NANNY Australia.

2.6O Cliente acepta quea responsabilidade exclusiva do Cliente (ou do axente do Cliente) de comprobar, antes de realizar calquera pedido con E-NANNY Australia, calquera estándar, requisitos ou clasificacións específicos que se espera que cumpran os Bens a subministrar por E-NANNY Australia (en particularcon respecto a calquera aplicación para a que se vaian utilizar os Bens, ou calquera resultado final específico que o Cliente espera que acaden os Bens), e debe informar a E-NANNY Australia do mesmo (por escrito) ao realizar calquera pedido.En ningún caso, E-NANNY Australia aceptará ningunha responsabilidade en caso de que os Bens subministrados posteriormente resulten inadecuados para o resultado final que o Cliente tenta acadar ou non cumpre ningún estándar ou cualificación que estea obrigado a cumprir,agás cando se poida determinar claramente que os Bens subministrados non cumprían os requisitos do cliente tal e como se especificaron na orde do cliente.

3.Cambio de control

3.1O Cliente dará E-NANNYAustralia con non menos de catorce (14) días de antelación á notificación por escrito de calquera cambio de propiedade do Cliente proposto e/ou calquera outro cambio nos datos do Cliente (incluíndo, entre outros, cambios no nome, enderezo, teléfono de contacto ou fax do Cliente).número/s, o práctica comercial).O Cliente será responsable de calquera perda sufrida por E-NANNY Australia como consecuencia do incumprimento desta cláusula por parte do Cliente.

4.Prezo e pago

4.1 A discreción exclusiva de E-NANNY Australia, o prezo será:

(a) como se indica en calquera factura proporcionada por E-NANNY Australia ao Cliente;ou

(b) o Prezo na data de entrega dos Bens segundo a lista de prezos actual de E-NANNY Australia;ou

(c) O prezo cotizado de E-NANNY Australia (suxeito á cláusula 4.2) que será válido durante o período indicado na cotización ou, en caso contrario, durante un período de trinta (30) días.

4.2 A única discreción de E-NANNY Australia, é posible que se requira un depósito non reembolsable.

4.3 Sendo fundamental o prazo de pago dos Bens, o prezo será aboado polo cliente na data/s determinada/s por E-NANNY Australia, que pode ser:p>

(a) trinta (30) días seguintes á data da factura;

(b) a data especificada en calquera factura ou outro formulario como a data de pago;ou

(c) salvo notificación en contrario, a data que é de sete (7) días seguintes á data de calquera factura entregada ao Cliente por E-NANNY Australia.

4.4 O pago pode realizarse en efectivo, cheque, cheque bancario, banca electrónica/en liña, tarxeta de crédito (máis dun recargo dun por cento e medio (1,5%) do prezo) oupor calquera outro método acordado entre o Cliente e E-NANNY Australia.

4.5 A menos que se indique o contrario, o prezo non inclúe GST.Ademais do Prezo, o Cliente debe pagar a E-NANNY Australia unha cantidade igual a calquera GST E-NANNY Australia debe pagar por calquera subministración de E-NANNY Australia en virtude deste ou calquera outro acordo para a venda dos Bens.O Cliente deberá pagar o GST, sen dedución nin compensación doutras cantidades, ao mesmo tempo e na mesma base que o Cliente paga o Prezo.Ademais, o Cliente deberá aboar calquera outro imposto e imposto que puidese ser de aplicación ademais do Prezo, agás cando estean expresamente incluídos no Prezo.

5.Entrega de mercadorías

5.1 Suxeito á cláusula 5.2, é responsabilidade de E-NANNY Australia garantir que os servizos comecen tan pronto como sexa razoablemente posible despois da aceptación do pedido.

5.2 A entrega ("Entrega") dos Bens ten lugar no momento en que:

(a) O Cliente ou o transportista designado polo Cliente toma posesión dos Bens no enderezo de E-NANNY Australia;ou

(b) E-NANNY Australia (ou o transportista designado por E-NANNY Australia) entrega as Mercadorías no enderezo indicado polo Cliente aínda que o Cliente non estea presente no enderezo.

5.3 Segundo criterio exclusivo de E-NANNY Australia, o custo da entrega engádese ao Prezo.

5.4 O Cliente deberá recibir a entrega mediante recepción ou recollida dos Bens sempre que se lles ofreza a entrega.No caso de que o Cliente non poida recibir a entrega dos Bens segundo o disposto, E-NANNY Australia terá dereito a cobrar unha taxa razoable pola entrega e/ou almacenamento.

5.5 Calquera hora ou data que E-NANNY Australia proporcione ao Cliente é só unha estimación.O Cliente aínda debe aceptar a entrega dos Bens aínda que se atrase e E-NANNY Australia non será responsable de ningunha perda ou dano ocasionado polo Cliente como resultado do atraso da entrega.

6.Risco

6.1Risco de perda ou danoas Mercadorías pasan ao Cliente na Entrega e o Cliente debe asegurar as Mercadorías antes da Entrega.

6.2Se algún dos bens está danadoou destruído despois da entrega pero antes de que a propiedade pase ao Cliente, E-NANNY Australia ten dereito a recibir todos os ingresos do seguro a pagar polos Bens.A presentación destes termos e condicións por parte de E-NANNY Australia é unha proba suficiente dos dereitos de E-NANNY Australia a recibir os ingresos do seguro sen necesidade de que ningunha persoa que trate con E-NANNY Australia realice máis consultas.span>

7.Exención de responsabilidade dos clientes

7.1O Cliente ten dereito a disclaim aquírescindir, ou cancelar o contrato ou demandar por danos e prexuízos ou reclamar a restitución derivada de calquera terxiversación inadvertida que lle fixera calquera servidor ou axente de E-NANNY Australia e o Cliente recoñece que compra os Bens confiando exclusivamente na súa propia habilidade ee que E-NANNY Australia non estará obrigado nin responsable de ningún termo, condición, representación ou garantía que non sexa a garantía ofrecida polo Fabricante, cuxa garantía será persoal para o Cliente e non será transferible a ningún Cliente posterior.

8.Defectos, garantías e devolucións, Lei da competencia e do consumidor de 2010 (CCA)

8.1 O Cliente debe inspeccionar os Bens na entrega e debe notificar a E-NANNY Australia por escrito, dentro dos sete (7) días seguintes á entrega, calquera defecto/dano evidente, falta de cantidade ou incumprimento dos requisitos establecidos.a descrición ou cita.O Cliente debe notificar calquera outro presunto defecto nos Bens o antes posible despois de que tal defecto se faga evidente.Tras esa notificación, o Cliente debe permitir que E-NANNY Australia inspeccione os Bens.

8.2 En virtude da lexislación estatal, territorial e da Commonwealth aplicable (incluíndo, sen limitación, a CCA), determinadas garantías e garantías implícitas estatutarias (incluídas, sen limitación, as garantías legais baixo a CCA) poden estar implícitas nestas condicións.e condicións (Garantías non excluídas).

8.3 E-NANNY Australia recoñece que nada destes termos e condicións pretende modificar ou excluír as Garantías non excluídas.

8.4 Agás que se estableza expresamente nestes termos e condicións ou con respecto ás Garantías non excluídas, E-NANNY Australia non ofrece garantías nin outras representacións baixo estes termos e condicións, incluíndo pero non limitado a:calidade ou idoneidade dos bens.A responsabilidade de E-NANNY Australia con respecto a estas garantías está limitada ao máximo permitido pola lei.

8.5 Se o cliente é un consumidor no sentido da CCA, a responsabilidade de E-NANNY Australia está limitada na medida en que o permita a sección 64A do anexo 2.

8.6 Se E-NANNY Australia ten que substituír os Bens en virtude desta cláusula ou do CCA, pero non pode facelo, E-NANNY Australia pode reembolsar o diñeiro que o Cliente pague polos Bens.

8.7 Se o Cliente non é un consumidor no sentido da CCA, a responsabilidade de E-NANNY Australia por calquera defecto ou dano nos Bens é:

(a) limitado ao valor de calquera garantía expresa ou tarxeta de garantía proporcionada ao Cliente por E-NANNY Australia ao criterio exclusivo de E-NANNY Australia;

(b) limitado a calquera garantía á que teña dereito E-NANNY Australia, se E-NANNY Australia non fabricou os Bens;

(c) se non é absolutamente negado.

8.8 Suxeito a esta cláusula 13, só se aceptarán devolucións sempre que:

(a) o Cliente cumpriu as disposicións da cláusula 13.1;e

(b) E-NANNY Australia aceptou que os produtos son defectuosos;e

(c) os Bens devólvense nun prazo razoable por conta do Cliente (se ese custo non é significativo);e

(d) as Mercadorías devólvense nas condicións o máis próximas posible a aquelas nas que foron entregadas.

8.9 Non obstante as cláusulas 13.1 a 13.8 pero suxeitas á CCA, E-NANNY Australia non será responsable de ningún defecto ou dano que poida ser causado ou parcialmente causado por ou como resultado de:

span>

(a) que o Cliente non manteña nin almacena correctamente ningún Ben;

(b) que o Cliente utilice os Bens para calquera propósito distinto ao para o que foron deseñados;

(c) que o Cliente continúe usando os Bens despois de que se fixera evidente algún defecto ou debería terse feito evidente para un operador ou usuario razoablemente prudente;

(d) o Cliente non segue as instrucións ou directrices proporcionadas por E-NANNY Australia;

(e) un desgaste normal, calquera accidente ou acto de Deus.

8.10 E-NANNY Australia pode, á súa absoluta discreción, aceptar Mercadorías non defectuosas para a súa devolución, en cuxo caso E-NANNY Australia pode esixir ao Cliente que pague taxas de xestión de ata o vinte por cento (20 %) deo valor dos Bens devoltos máis os gastos de transporte.

8.11 Non obstante todo o contido nesta cláusula, se a lei obriga a E-NANNY Australia a aceptar unha devolución, E-NANNY Australia só aceptará unha devolución nas condicións impostas por esa lei.

9.Propiedade intelectual

9.1 Se E-NANNY Australia deseñou, debuxou ou desenvolveu produtos para o cliente, os dereitos de autor de calquera deseño, debuxo e documento seguirán sendo propiedade de E-NANNY Australia.

9.2 O Cliente garante que todos os deseños, especificacións ou instrucións dadas a E-NANNY Australia non provocarán que E-NANNY Australia infrinxa ningunha patente, deseño rexistrado ou marca comercial na execución do pedido do Cliente eO cliente comprométese a indemnizar a E-NANNY Australia por calquera acción tomada por un terceiro contra E-NANNY Australia con respecto a tal infracción.

9.3 O Cliente acepta que E-NANNY Australia pode utilizar (sen ningún custo) para fins de comercialización ou participación en calquera concurso, calquera documento, deseño, debuxo ou Bens que E-NANNY Australia crease.para o Cliente.

10.Cancelación

10.1ANNYE Australia pode cancelar calquera-N>E Australiacontrato ao que se aplican estes termos e condicións ou cancela a entrega dos Bens en calquera momento antes da entrega dos Bens mediante notificación por escrito ao Cliente.Ao dar tal aviso, E-NANNY Australia reembolsará ao Cliente o diñeiro pagado polo Cliente polos Bens.E-NANNY Australia non será responsable de ningunha perda ou dano derivado de tal cancelación.

10.2No caso de que o Customer canceleentrega de Bens, o Cliente será responsable de todas as perdas (directas ou indirectas) sufridas por E-NANNY Australia como resultado directo da cancelación (incluída, pero non limitada a, calquera perda de beneficios).

10.3Para cancelación de pedidosAs especificacións do Cliente, ou para artigos que non sexan da lista de stock, definitivamente non serán aceptadas unha vez que comece a produción ou se realice un pedido.